ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Հաննիկեան Սարգիսի մահուան եօթնօրէքին
 
Տէր եւ Տիկ. Շանթ եւ Ալիծ Պէրէմեան
Տէր եւ Տիկ. Սերուժ եւ Զեփիւռ Թովմասեան
Տէր եւ Տիկ. Աւագ եւ Անահիտ Յակոբեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պէրէմեան Մատթէոսի մահուան 40-քին
 
Տիար Հայկ Մկրտիչեան եւ Ընտանիք
Տիար Պերճ Մեսրոպ Մկրտիչեան
Տիար Մեսրոպ Մկրտիչեան եւ Ընտանիք
Տիար Տիգրան Մկրտիչեան եւ Ընտանիք
Տէր եւ Տիկ. Սաֆար եւ Մարգարիտ Սաֆարեան եւ Դուստրը
Սաֆարեան եւ Սարգիսեան Ընտանիքներ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մկրտիչեան Մարգարի մահուան Ա. Տարելիցին
Մկրտիչեան Արա-ի հոգւոյն
 
Տիար Մորի Մորթազավի
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Մակի Չագմաքեան եւ զաւակը
Տէր եւ Տիկ. Սարօ եւ Քաթի Մանուկեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Նիկոլ եւ Զապէլ Աբրահամեան եւ Դուստրը
Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Ժագլին Աբրահամեան եւ զաւակունք
Տիկ. Մոնա Աբրահամեան եւ զաւակունպք
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Նուարդ Գրիգորեան
Տէր եւ Տիկ. Վրէժ եւ Սօսի Թիթիզեան
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Ռօզ Գրիգորեան
Տէր եւ Տիկ. Ճուլիօ եւ Սալբի Տի Ճանտօմէնիքօ
Տէր եւ Տիկ. Սահակ եւ Լիսա Գրիգորեան
Տիկ. Մարի Տարագճեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մորթազավի Շաքէ-ի մահուան Ա. Տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Վրէժ եւ Անի Տէր Ներսէսեան եւ զաւակունք
Տիկ. Սիլվա Մկրտիչեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Գալուստ եւ Շողիկ Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ժան եւ Ժանէթ Քալամքէրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արմէն եւ Թենի Գաբրիէլեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մարտիրոսեան Անահիտի մահուան Ա. տարելիցին
Տէր Ներսէսեան Օհաննէսի մահուան 15-րդ տարելիցին

Տէր եւ Տիկ. Նազար եւ Սիլվա Օհանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Գոհար Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ղազարեան Օհան Սեդրակի մահուան Ա. տարելիցին 
Շահինեան Հայաստանի մահուան Ա. տարելիցին
Շահինեան Մավարի մահուան 3-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Սիրան Պէտիրեան
Տէր եւ Տիկ. Ճորճ եւ Մարիա Տոնոյեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պէտիրեան Կարօ-ի մահուան 7-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Գեղուհի Պասթաճեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պասթաճեան Վարուժանի մահուան 14-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Արշօ Աթիկեան
Տէր եւ Տիկ. Արթիւր եւ Վիքի Սէրգիս
Տիկ. Սիլվիա Ղազարեան եւ Դուստրը Նաթալի
Տէր եւ Տիկ. Ըսթիվ եւ Թալին Խաչատուրեան
Տէր եւ Տիկ. Ժան եւ Լենա Էսթըն
Տէր եւ Տիկ. Մինաս եւ Թալին Հաշօլեան
Ժան Պէրուէլ եւ Ծովիկ Թորոսեան
Տէր եւ Տիկ. Օհան եւ Անուշ Գազարեան
Տէր եւ Տիկ. Գօգօ եւ Անի Գազարեան
Տիար Վարուժ Թորոսեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ղազարեան Ժանօ-ի, Յարութիւնի, Նուէրի եւ Լիտիա-ի հոգիներուն