ՀՈՎԻՒԻՆ ՁԱՅՆԸ

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ԵՏՔ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՐԱԿԻ

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ԵՏՔ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՐԱԿԻ                         ՅԻՇԱՏԱԿ ԵՂԻԱՅԻ ՄԱՐԳԱՐԷԻՆ                        ՂՈՒԿԱՍՈՒ  ԱՒԵՏԱՐԱՆ 4.25-30:             Ձեզի օրինակներով խօսիմ: Իսրայէլի մէջ բազմաթիւ այրիներ կային Եղիայի օրերուն, երբ երեքուկէս տարի երկինքը չանձրեւեց եւ ամբողջ … Read more

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ (ՊԵՆՏԷԿՈՍՏԷ) ԿԻՐԱԿԻ

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ (ՊԵՆՏԷԿՈՍՏԷ) ԿԻՐԱԿԻՅՈՎՀԱՆՆՈՒ  ԱՒԵՏԱՐԱՆ 14.25-31:             Այս բոլորը խօսեցայ ձեզի, քանի տակաւին ձեզի հետ եմ: Բայց Մխիթարիչը՝ Սուրբ Հոգին, որ Հայրս ձեզի պիտի ղրկէ իմ … Read more

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ.9.39-10.10

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ.9.39-10.10: Յիսուս ըսաւ.– Դատաստան ընելու եկայ այս աշխարհը, որպէսզի չտեսնողները տեսնեն եւ անոնք որ կը տեսնեն՝ կուրնան: Փարիսեցիներէն ոմանք, որ շուրջն էին, լսեցին ասիկա … Read more

ՏՕՆ ԵՐԵՒՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ ԿԻՐԱԿԻ

ՏՕՆ ԵՐԵՒՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ ԿԻՐԱԿԻՅՈՎՀԱՆՆՈՒ  ԱՒԵՏԱՐԱՆ 7.14-24: Տաղաւարահարաց տօնակատարութեան մօտաւորապէս կէսին, Յիսուս տաճար ելաւ եւ սկսաւ ուսուցանել:Հրեաները կը զարմանային եւ կ’ըսէին.-Ի՞նչպէս այս մարդը Սուրբ գիրքերը … Read more

ԿԱՐՄԻՐ ԿԻՐԱԿԻ

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 5.19-30 ՈՐԴԻԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆԸ Յիսուս ըսաւ անոնց. -Հաստատ գիտցէք, թէ Մարդու Որդին ինք իրմէ ոչինչ կը կատարէ, այլ կը կատարէ միայն այն՝ ինչ որ կը … Read more

ԳԱԼՍՏԵԱՆ ԿԻՐԱԿԻ

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 22.34-23.39: Մեծ պահոց վեցերորդ Կիրակին կը կոչուի Գալստեան Կիրակի, այս կիրակին մեզի կը յիշեցնէ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը: Հայ Առաքելական Եկեղեցին Մեծ Պահոց առաջին … Read more

ԴԱՏԱՒՈՐԻ ԿԻՐԱԿԻ (Ղկ 17:20 – 18:14)

ԴԱՏԱՒՈՐԻ ԿԻՐԱԿԻ (Ղկ 17.20 – 18.14) Քրիստոս այս առակով կը ներկայացնէ իր Երկրորդ Գալստեան հանգամանքները եւ անոնց համեմատութիւնը կը կատարէ Նոյի ու Ղովտի օրերուն հետ: … Read more

Տնտեսի Կրիակի (Մարտ 19, 2022)

            ՂՈՒԿԱՍՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 16.1-31 Մեծ Պահոց չորրորդ կիրակին կը կոչուի «Տնտեսի» Կիրակի: Քրիստոսի պատմած գեղեցկագոյն առակներէն է: Այս առակը դժուարիմաստ է խորքին մէջ եթէ նիւթական անկիւնէն … Read more