Church News

ՀՐԱՇՔԻ ՄԸ ԽՆԴՐԱՆՔԸ

ՀՐԱՇՔԻ ՄԸ ԽՆԴՐԱՆՔԸ Պօղոս Առաքեալի Նամակէն (Հռ 7.25-8.11): «Անոնք որ միայն իրենց մարմնական պահանջքներով կը ղեկավարուին, անոնց մտածելակերպը մարմնական է. Մինչդեռ անոնք որ հոգիին թելադրած … Read more

ՏՕՆ ԿԱԹՈՂԻԿԷ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ

ՏՕՆ ԿԱԹՈՂԻԿԷ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ Պօղոս Առաքեալի Նամակէն (Եբր 1.10): «Ներկայիս այդ Սրբարանը բաց է մեր առջեւ» (Եբր 9.9): Սրբազան Պօղոս առաքեալ՝ Եբրայեցիներուն նամակի իններորդ եւ … Read more

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԻ ԿԻՐԱԿԻ

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԻ ԿԻՐԱԿԻ (ՊԵՆՏԵԿՈՍՏԷ) Յիսուս Իր հրաշափառ ՅարութիւնԷՆ քառասուն օր ետք, երկինք համբարձաւ, եւ Հօր աջ կողմը նստաւ ու խոստացուած պարգեւը՝ Սուրբ Հոգին ղրկեց առաքեալներուն: Հոգեգալուստը նոր … Read more

ԵՐԿՐՈՐԴ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ Յովհաննէս Առաքեալի Նամակէն. (Ա.Յհ.5.13-21) Աստուած մեր խնդրանքները կը լսէ. Ասիկայ գրեցի ձեզի, Աստուծոյ Որդիին հաւատացողներուդ, որպէսզի գիտակցիք՝ թէ յաւիտենական կեանք ունիք: Ուստի համարձակ … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տէր եւ Տիկ. Զարեհ եւ Պէթի Փօլատեան եւ զաւակունքՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՏողրամաճեան Հրաչի մահուան եօթնօրէքին Տիկ. Ալիս Տէր ՅարութիւնեանՏէր եւ Տիկ. Սարօ եւ Սթէֆընի Տէր Յարութիւնեան … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տիկ. Հռիփսիմէ ՏիշոյեանՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՏիշոյեան Սերոբի մահուան 40-քին Տիկ. Վօլգա Ագըլեան եւ զաւակը ՇանթՏէր եւ Տիկ. Յովհաննէս եւ Ծովիկ ՄարկարոսեանՏէր եւ Տիկ. Վաչէ եւ Հէլէրի … Read more

ՏՕՆ ԵՐԵՒՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ

ՏՕՆ ԵՐԵՒՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ                        ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 7.14-24:          Տաղաւարահարաց տօնակատարութեան մօտաւորապէս կէսին, Յիսուս տաճար ելաւ եւ սկսաւ ուսուցանել: Հրեաները կը զարմանային եւ կ’ըսէին. -Ի՞նչպէս այս մարդը Սուրբ գիրքերը … Read more

ԿԱՐՄԻՐ ԿԻՐԱԿԻ

ԿԱՐՄԻՐ ԿԻՐԱԿԻ Պետրոս Առաքեալի Նամակէն. «Ձեր հոգերը Աստուծոյ ձգեցէք, որովհետեւ Ինքը կը հոգայ ձեր մասին»(Ա. Պտ 5.7):  Պետրոս առաքեալի առաջին ընդհանրական նամակէն վերոյիշեալ համարը կը … Read more

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տիար Յարութիւն ՄարանճեանՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆԿէիկեան Ժանէթի մահուան եօթնօրէքին Տէր եւ Տիկ. Ճորճ եւ Ծիլա ՔէջէպաշեանՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆՔէջէպաշեան Մարալի մահուան եօթնօրէքինՔէջէպաշեան Միսակի մահուան 14-րդ տարելիցինՏէմիրճեան … Read more

ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՏՐԱՆ (ԿԱՆԱՉ ԿԻՐԱԿԻ)

ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՏՐԱՆ (ԿԱՆԱՉ ԿԻՐԱԿԻ)  Պետրոս Առաքեալի Նամակէն. «ԿԵՆԴԱՆԻ ՎԷՄԸ ԵՒ ՍՐԲՈՒԱԾ ՆՈՐ ԱԶԳԸ» (Ա.Պտ 2.1-10):  Հետեւաբար մէկդի՛ ձգեցէք ամէն տեսակ չար մտածում ու նենգութիւն, կեղծաւորութիւն ու նախանձ … Read more