DID YOU KNOW? | ԳԻ՞ՏԷԻՐ ԹԷ՝

DID YOU KNOW?

Today is Mid-Lent? The fourth Wednesday after Lent coincides with the half-way mark — reminding us that the resurrection of Christ is nearby.

The Armenian Church uniquely observes Mid-Lent in Vesper Services by singing a Cantata after “Ee Ken Haytsemk”.

*

*

*

ԳԻ՞ՏԷԻՐ ԹԷ՝

Այսօր Միջինք է:

Միջինքը Մեծ Պահոց չորրորդ Չորեքշաբթի օրը (24-րդ օրը Մեծ Պահոց) կը հանդիպի: Միջինքը դարձեալ յիշեցում մընէ որ Քրիստոսի Յարութիւնը մօտ է:

Հայ Եկեղեցին յատուկ ձեւով կը նշէ Միջինքը խաղաղական ժամերգութեան ընթացքին. երգելով «Ստեղի»ի շարականը, «Ի Քէն Հայցեմք»էն ետք: