CENSER BLESSING IN REMEMBRANCE OF THE FORTY MARTYRS IN SEBASTE

ՍՊԱՍԻ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ՍՐԲՈՑ ՔԱՌԱՍՆԻՑ ՄԱՆԿԱՆՑ ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Չորեքշաբթի, 23 Մարտ 2022-ին, երեկոյեան յնթացս խաղաղական եւ հանգստեան ժամերգութեանց,«Քառասնից Մանկանց» տօնի յիշատակին քառասուն կանթեղներ օրհնուեցան ի յիշատակ Սեբաստիա նահատակուած քառասուն մանուկներուն։ Կանթեղները նուիրուած էին, ՀՕՄ-ի Թորոնթոյի «ՌՈՒԲԻՆԱ» մասնաճիւղի վարչութեան կողմէ, որոնք յատուկ պատուէրով բերուած էին Երուսաղէմէն։ Արդարեւ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ տօնացոյցին համաձայն Շաբաթ, 26 Մարտ, 2022 ին,«Սրբոց Քառասնից Մանկանց» յիշատակութեան օրն է։

Այս առթիւ շնորհակալութիւն կը յայտնենք ՀՕՄի «ՌՈՒԲԻՆԱ» մասնաճիւղի վարչութեան, նաեւ կը շնորհաւորենք բոլոր Մանուկ անուն կրող մեր հայրենակիցներու անուանակոչութեան տօնը։

CENSER BLESSING IN REMEMBRANCE OF THE FORTY MARTYRS IN SEBASTE

On Wednesday March 23rd, 2022, a special blessing ceremony took place prior to the Vesper Services where forty censers were blessed in remembrance of the Forty Martyrs of Sebaste, which day coincides this Saturday, March 26th.

The censers were donated by the ARS Toronto Roubina Chapter who brought them from Jerusalem for a special event late last year.

On this occasion, St. Mary Armenian Apostolic Church extends their deepest gratitude of appreciation to the ARS Roubina Chapter for their token of graciousness, and congratulates all Mano’s, Manuel’s, and Manoug’s, on their name day.