ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ճանօյեան Անահիտի մահուան եօթնօրէքին

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ճգնաւորեան Հայդի-ի մահուան եօթնօրէքին

Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Զարուհի Համբարձումեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Համբարձումեան Արամի մահուան 40-քին

Տիկ. Այտա Կարապետեան եւ Ընտանիք
Համայն Մարտիրոսեան Ընտանիքները
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մարտիրոսեան Ռուպինա-ի մահուան Ա. տարելիցին

Տիար Հրայր Սասունեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սասունեան Կարպիսի մահուան 2-րդ տարելիցին
Համայն Սասունեան եւ Եղեայեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն