Հրաշքի մը Խնդրանքը

ՄԱՏԹԷՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 12.38-45:  Հրաշքի մը խնդրանքը.  Այն ատեն Օրէնքի ուսուցիչներէն եւ Փարիսեցիներէն ոմանք ըսին Յիսուսի.  -Վարդապե՛տ, կ’ուզենք որ հրաշք մը գործես եւ տեսնենք:  Յիսուս անոնց պատասխանեց.  -Աստուծոյ անհաւատարիմ եւ չար

ՀՌԻՓՍԻՄԵԱՆՑ ԵՒ ԳԱՅԻԱՆԵԱՆՑ Ս.ԿՈՅՍԵՐ

ՀՌԻՓՍԻՄԵԱՆՑ ԵՒ ԳԱՅԻԱՆԵԱՆՑ Ս.ԿՈՅՍԵՐ             Ծագումով հռոմայեցի կոյսեր, որոնք բ.Դարու աւարտին հռոմէն փախստական եկած են Հայաստան, որովհետեւ հռոմի՛ Դիոկղետիանոս կայսրը ամուսնանալ կ’ուզէր իր կայսրութեան մէջ ապրող գեղեցկագոյն աղջկան հետ: Այդ իսկ պատճառով, իր

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ԵՏՔ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՐԱԿԻ

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏԷՆ ԵՏՔ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՐԱԿԻ                         ՅԻՇԱՏԱԿ ԵՂԻԱՅԻ ՄԱՐԳԱՐԷԻՆ                        ՂՈՒԿԱՍՈՒ  ԱՒԵՏԱՐԱՆ 4.25-30:             Ձեզի օրինակներով խօսիմ: Իսրայէլի մէջ բազմաթիւ այրիներ կային Եղիայի օրերուն, երբ երեքուկէս տարի երկինքը չանձրեւեց եւ ամբողջ երկրին մէջ սաստիկ սով տիրեց:

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ (ՊԵՆՏԷԿՈՍՏԷ) ԿԻՐԱԿԻ

ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ (ՊԵՆՏԷԿՈՍՏԷ) ԿԻՐԱԿԻՅՈՎՀԱՆՆՈՒ  ԱՒԵՏԱՐԱՆ 14.25-31:             Այս բոլորը խօսեցայ ձեզի, քանի տակաւին ձեզի հետ եմ: Բայց Մխիթարիչը՝ Սուրբ Հոգին, որ Հայրս ձեզի պիտի ղրկէ իմ անունովս,անիկա ձեզի ամէն ինչ պիտի

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ.9.39-10.10

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ.9.39-10.10: Յիսուս ըսաւ.– Դատաստան ընելու եկայ այս աշխարհը, որպէսզի չտեսնողները տեսնեն եւ անոնք որ կը տեսնեն՝ կուրնան: Փարիսեցիներէն ոմանք, որ շուրջն էին, լսեցին ասիկա եւ հարցուցին.– Արդեօք մե՞նք ալ

ՏՕՆ ԵՐԵՒՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ ԿԻՐԱԿԻ

ՏՕՆ ԵՐԵՒՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ ԿԻՐԱԿԻՅՈՎՀԱՆՆՈՒ  ԱՒԵՏԱՐԱՆ 7.14-24: Տաղաւարահարաց տօնակատարութեան մօտաւորապէս կէսին, Յիսուս տաճար ելաւ եւ սկսաւ ուսուցանել:Հրեաները կը զարմանային եւ կ’ըսէին.-Ի՞նչպէս այս մարդը Սուրբ գիրքերը գիտէ,երբ բնաւ չէ ուսած զանոնք: Յիսուս

ԿԱՐՄԻՐ ԿԻՐԱԿԻ

ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 5.19-30 ՈՐԴԻԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆԸ Յիսուս ըսաւ անոնց. -Հաստատ գիտցէք, թէ Մարդու Որդին ինք իրմէ ոչինչ կը կատարէ, այլ կը կատարէ միայն այն՝ ինչ որ կը տեսնէ թէ Հայրը կը կատարէ:

ԱՇԽԱՀԱՄԱՏՐԱՆ (ԿԱՆԱՉ ԿԻՐԱԿԻ)

ԱՇԽԱՀԱՄԱՏՐԱՆ (ԿԱՆԱՉ ԿԻՐԱԿԻ)  ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆ 2.23-3.12:  Զատիկի տօնին, մինչ Յիսուս Երուսաղեմ կը գտնուէր, շատեր հաւատացին իրեն, երբ տեսան անոր գործած հրաշքները: Սակայն Յիսուս ինքզինք չէր վստահեր անոնց, որովհետեւ բոլորն ալ