DID YOU KNOW? | ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ՝

DID YOU KNOW?

As of this past Sunday, you can now follow our live-streams on these platforms? 👇

ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ՝

Անցնող Կիրակի օրուընէ սկսեալ, կարելի է դիտել մեր Եկեղեցւոյ ուղիղ սփռումները հետեւեալ կայքէջերէն. 👇