ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Մուրատեան Յակոբի մահուան եօթնօրէքին

Տիկ Նայիրի Նահհաս
Տէր եւ Տիկ Տիգրան եւ Լորա Նահհաս
Օրդ Վանա Նահհաս
Օրդ Մատլէն Նահաս
Տէր եւ Տիկ Մկրտիչ եւ Սիլվա Մուրատեան
Տիկ Ծիան Մուրատեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ Քրիսթոֆ եւ Մէրի Տէրէզ եւ զաւակունք
Տիար Վարդան Ուլիքեան
Տէր եւ Տիկ Րաֆֆի եւ Սէնտի Սարգիսեանն եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ Կարօ եւ Սէլին Գարակիւլլէեան
Տիկ Սոնա Խուրի եւ զաւակունք
Տիկ Արմինէ Պետրոսեան եւ զաւակունք
Տիկ Սեդա Պօղոսեան
Տիար Սարգիս Պօղոսեան
Տէր եւ Տիկ Մարտօ եւ Շուշիկ Գասապեան
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Յասմիկ Սարգիսեան
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Նորա Սարգիսեան
Գոզանեան, Թէնպէլեան, Ճինպաշեան, Յովհաննէսեան, Շարլաքեան եւ Այվազեան ընտանիքներ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Նահհաս Վահանի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Վալանթին Պապիկեան
Տիար Արիս Պապիկեան
Տիար Վարդկէս Պապիկեան
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Սեւան Հաճինեան եւ զաւակներ` Կասիա եւ Մեղրի
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ ԿԸ ԽՆԴՐԵՆ
Ամրոյեան Արտաշէսի եւ Սիրարփի-ի
Պապիկեան Անդրանիկի
Ամրոյեան-Զանազանեան Արմէնուհի-ի