ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ
Դարբինեան Զուարթի մահուան եօթնօրէքին
 
Տիկ. Թագուհի Ճանսզեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ճանսզեան Պետրոսի եւ Լիզա-ի մահուան 40-քին
 
Տիկ. Մարալ Սէթեան եւ զաւակները Ռաֆֆի, Թալին եւ Շանթ
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Կրէյս Աւետեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սէթեան Սահակի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ եւ Զեփիւռ Գրճալեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պարսումեան Եղիա-ի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տիար Էտի Տէմիրճեան եւ զաւակը Սագօ
Տէր եւ Տիկ. Սագօ եւ Սեւան Հաճիարթինեան եւ զաւակները Քամի, Փայլակ եւ Չարենց
Տէր եւ Տիկ. Րաֆֆի եւ Շողակ Ճապրայեան եւ դուստրը Սյունէ
Տէր եւ Տիկ. Զաւէն եւ Հուրի Տէմիրճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ժան եւ Մարալ Հաժժար եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Տէմիրճեան Անի-ի մահուան 3-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Սիլվա Գալուստեան եւ զաւակունք
Տիկ. Շաքէ Քէշիշեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Քէշիշեան Զարեհի մահուան 4-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի Պաղտասարեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պաղտասարեան Գէորգի մահուան 6-րդ տարելիցին
 
Տիար Սագօ Գէորգեան
Տէր եւ Տիկ. Պետիկ եւ Ազնիւ Թարխանեան
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն Գէորգեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Գէորգեան Ներսէսի եւ Մարի-ի
Թարխանեան Սարգիսի եւ Էլիզապէթի
Փանոսեան Սարգիսի հոգիներուն
 
 
Տիկ. Շաքէ Քէշիշեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մանուկեան Յակոբի եւ Ովսաննա-ի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Անի Քարակոզեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Թիւֆէնկճեան Ճորճի հոգւոյն
 
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն եւ Կրէյս Աւետեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սէթեան Սէթի եւ Լեւոնիկի հոգիներուն