ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւք եւ Հոգաբարձութիւնը

Օրդ. Ժիւլէթ Սարգիսեան
Տիկ. Արմինէ Պետրոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Ազատ եւ Արմիկ Սաֆարեան
Տիկ. Մարի Տարգաճեան
Տիկ. Ովսաննա Փիլաւճեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ
Հոգելոյս Տ. Մեղրիկ Սրբ. Եպիս. Բարիքեանի վախճանման 2-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Ալիս Զաքարեան եւ զաւակը Միքի
Տէր եւ Տիկ. Մասիս եւ Անի Զաքարեան
Տիկ. Սաթենիկ Զաքարեան եւ զաւակունք
Զաքարեան Քոյրեր
Օրդք. Մարալ եւ Զեփիւռ Գրիգորեան
Տիկ. Մարի Տարագճեան
Տէր եւ Տիկ. Յովհաննէս եւ Ծովիկ Մարկարոսեան
Տիկ. Վօլգա Ագըլեան եւ Օրդ. Սեւան Մարկարոսեան
Տիկ. Ովսաննա Փիլաւճեան եւ զաւակունք
Տիկ. Անահիտ Սավաեա
Տէր եւ Տիկ. Վարդան եւ Սիւզի Շիրինեան
Տիկ. Արփի Վեսոյեան
Տէր եւ Տիկ. Մարոն եւ Մարիժան Զաաթար եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սարգիսեան Գեղուհի-ի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Գրիգոր եւ Անի Մերճանեան եւ զաւակունք
Տիկ. Սեդա Զապունեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Զապունեան Առաքելի մահուան 40-քին
Զապունեան Լուսինի հոգւոյն
 
Տիար Ռաֆֆի Նալպանտեան եւ Ընտանիք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Աթմալեան Մինասի մահուան 40-քին
 
Տէր եւ Տիկ. Կարօ եւ Անի Կարապետեան եւ զաւակը Տիգրան
Տէր եւ Տիկ. Կէրի եւ Անի Ակոբեան
Տէր եւ Տիկ. Ալեքս Կարապետեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արմէն Կարապետեան
Տիկ. Արլին Ակոբեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արամ Ակոբեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն եւ Ալիս Պուչքազանեան եւ զաւակը Ճէքըպ
Տէր եւ Տիկ. Ֆիլիփ եւ Անդրիա Տէլռիզօ եւ զաւակը
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Կարապետեան Արփինէ-ի մահուան Ա. տարելիցին

Տէր եւ Տիկ. Աստուր եւ Անի Աստուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Մեսրոպ եւ Հերմին Աստուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սուրէն եւ Մակի Աստուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Արսէն եւ Ռոզիկ Աստուրեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ
Աստուրեան-Կիւլիւմեան Անահիտի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տիկ. Սաթենիկ Թալաթինեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ
Թալաթինեան Մարիէթի մահուան 2-րդ տարելիցին
 
Տէր եւ Տիկ. Զաւէն եւ Վարսենիկ Սարգիսեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Նալպանտեան Ղեւոնդի, Վիքթօրիա-ի, Կարպիսի եւ Մէրի-ի
Վարժապետեան Ովսաննա-ի
Համայն Նալպանտեան եւ Վարժապետեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Սաֆարեան եւ Սարգիսեան Ընտնաիքներ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն 
Աւագեան Գրիգորի, Նուադի, Երջանի եւ Գէորգի հոգիներուն
 
Տիար Լեւոն Գարամանեան
Տէր եւ Տիկ. Մուրատ եւ Հուրի Մարտիկեան եւ զաւակները Արմէն եւ Կարէն
Տէր եւ Տիկ. Սարգիս եւ Գարմէն Պարսամեան եւ զաւակը Արսինէ
Տէր եւ Տիկ. Փօլ եւ Ռիթա Վայզ եւ զաւակը Ալանա
Տէմիրճեան Ընտանիք
Տիկ. Վերժին Հասըրճեան եւ ընտանիք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Գարամանեան Ազատուհի-ի եւ Կարպիսի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Պաղտիկ եւ Սիլվի Օհանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Ալին Թիթիզեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ճղալեան Մարտիրոսի, Փերուզի, Եփրեմի եւ Սիրանի
Ճղալեան Յակոբի եւ Նարինի
Գույումճեան Հայկի եւ Մարի-ի հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Պաղտիկ եւ Սիլվի Օհանեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Օհանեան Արամի եւ Լուսածինի հոգիներուն