ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Օրդ. Յասմիկ Պոյաճեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ
Երամեան Ժիրայրի մահուան առիթով
Պոյաճեան Շուշիկի, Մաղաքիա-ի, Մարիամի, Յակոբի, Ատրուշանի
Համայն Պոյաճեան եւ Երամեան  գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Ռուբինա Գասապեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Սերոբ եւ Մելինա Այանեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ճղլեան Անգինէ-ի մահուան 14-րդ տարելիցին
 
Օրդ. Ժիւլէթ Սարգիսեան
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրէ
Սարգիսեան Յակոբի
Զապունեան Տիգրանի, Արուսեակի, Արմէնի եւ Աւետիսի
Քէշիշեան Ֆարիտա-ի, Սէյիսեան Պայծառի
Համայն Սարգիսեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Արմինէ Պետրոսեան եւ ընտանիք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պետրոսեան Արսէնի, Պօղոսեան Արշակի եւ Լուսինի
Գասապեան Վրէժի եւ Մարի-ի,
Խաչատուրեան Արշալոյսի եւ Էլմաստի, Նահաս Տիգրանի եւ Մարի-ի
Համայն Պետրոսեան եւ Պօղոսեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Նուարդ Գաբրիէլեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Գաբրիէլեան Վաչէ-ի, Ֆրունճեան Պօղոսի եւ Ովսաննա-ի
Համայն Գաբրիէլեան եւ Ֆրունճեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Զաքարեան ընտանիքներ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Զաքարեան Մարկոսի, Հռիփսիմէ-ի, Վրէժի, Յարութիւնի, Բարթուղի եւ Օհաննէսի
Հոգելոյս Տ. Մեղրիկ Սրբ. Եպս. Բարիքեանի
Համայն Սէմիրճեան, Քէհէյեան, Աբրահամեան եւ Վարդանեան գերդաստանի
ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Զօիա Կարապետեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Պետոյեան Ժիւլի եւ Կարապետեան Գէորգի հոգիներուն
 
 
 
Սաֆարեան եւ Սարգիսեան ընտանիքներ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Սաֆարեան Սարգիսի, Սիրարփի-ի, Խաչիկի, Իսկուհի-ի, Աննա-ի, Օհաննէսի եւ Սրբուհիի
Սարգիսեան Վրէժի հոգիներուն
 
Մարկարոսեան եւ Ագըլեան ընտանիքներ
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Մարկարոսեան Սարգիսի եւ Աղաւնի-ի
Ագըլեան Վարանդի հոգիներուն
 
Թամարա Ճուրունի
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Ճուրունի Արտէմի եւ Անտրոնիքի, Սուրունեանց Արսէնի, Իզապէլլա-ի եւ Էմմա-ի
Համայն Ճուրունի եւ Սուրունեանց  գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Սօսիկ Լուսարարեան եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Լուսարարեան Վաչէ-ի, Գատոյեան Զոհրապի եւ Ալմաստի
Համայն Գատոյեան գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն
 
Տիկ. Նուրից Տէմիրճի եւ զաւակունք
Հոգեհանգստեան պաշտօն կը խնդրեն
Անթունեան Անդրանիկի
Համայն Տէմիրճի, Գասպարեան, Կէվօղլանեան, Պօղոսեան եւ Գույումճեան
Գերդաստանի ննջեցեալներու հոգիներուն