Sunday School

Ծաղկազարդի մանկական մոմեր

Սիրելի Թորոնթոյհայեր՝Սուրբ Աստուածածին հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ դպրոցի անձն ակազմը, այսու ուրախութեամբ կը տեղեկացնէ, որ «Ծաղկազարդ»ի առթիւ յատուկ մանկական զարդերով գեղակերտ մոմեր պատրաստած է: Ամէն … Read more

childrens candles for sale

Ծաղկազարդի մանկական մոմեր

Սիրելի Թորոնթոյհայեր՝Սուրբ Աստուածածին հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ դպրոցի անձն ակազմը, այսու ուրախութեամբ կը տեղեկացնէ, որ «Ծաղկազարդ»ի առթիւ յատուկ մանկական զարդերով գեղակերտ մոմեր պատրաստած է: Ամէն … Read more