HIS GRACE BISHOP MEGHRIG PARIKIAN

Garabed Parikian was born in Beirut, Lebanon on January 3, 1968. He received his primary education at the “Aksor Kasardjian” and “Mihran Karageozian” elementary schools and in 1982 he entered the Zarehian Seminary of the Armenian Catholicosate of Cilicia. He was ordained a Deacon by His Eminence Archbishop Datev Sarkissian on May 6, 1985 and after completing his education at the seminary, he was ordained as a celibate priest by His Grace Bishop Zareh Aznavourian on May 28, 1988 being renamed, Fr. Meghrig.

Between 1988-1995 he served the Seminary as a monitor and choir master, while directing the Catholicosate’s “Shenorhali” choir. In July 1994, he was given the title of Very Reverend – Vartabed, by His Eminence Archbishop Ardag Manougian, after presenting his thesis on the Letters of His Holiness, Catholicos Nerses of all Armenians. The following year, in 1995, Father Parikian was appointed Sacristan at the Catholicosate. His Holiness Aram I, Catholicos of the Armenian Catholicosate, bestowed Parikian with the right to wear a pectoral cross in January 1996. Throughout the next couple of years, he attended the Ecumenical Institute at Bossey, where he followed the “Overcome Violence” educational program.

As a Deacon, Parikian had begun studying the piano under the direction of Setrag Setragian, and continued his piano studies during his service in Lebanon.
In 1997, he moved to New York to attend Mannes College, The New School for Music and was instructed by Peter Bellino until his departure in 1999.
Upon his return to Lebanon, he took on the duty of director of the Birds Nest Armenian Orphanage in Jbeil until 2002. In May of that year, he is given the title of Right Reverend by His Grace Bishop Zareh Aznavourian and on the same day, His Holiness Aram I, Catholicos of the Armenian Catholicosate, bestows upon him the right to wear the official purple cassock of the Armenian Catholicosate.

Later that year, he is appointed as the parish priest for the St. Mary Armenian Apostolic Church in Toronto and served the local Armenian community for 12 years.

In 2010, under the Auspices of His Eminence Archbishop Khajag Hagopian, the former Prelate of the Armenian Prelacy of Canada, then Very Reverend Parikian was named as the Rector of the province of Ontario.
His Eminence, Archbishop Khajag Hagopian, appointed Very Reverend Parikian as Vicar General on December 17, 2013. On April 27, 2014, His Holiness Aram I, Catholicos of the Holy See of Cilicia ordained Father Parikian as a Bishop of the Armenian Apostolic Church. His Grace was then elected as Prelate of Canada by the Canadian Armenian National Assembly Representatives on May 10, 2014.

In 2016, Bishop Meghrig Parikian returned to Lebanon where he was appointed as Dean of the Christian Education Department at the Catholicosate. During this time, Bishop Parikian under the blessings of His Holiness Aram I, established the Naregatsi Children’s Choir.

In 2018, Bishop Meghrig Parikian was appointed as the Vicar General of the Armenian Prelacy of Iran. Following his return, in 2019, His Grace was appointed as Dean of the Bird’s Nest in Jbeil, Lebanon.

In August 2020, Bishop Parikian was appointed as Dean of the Zarehian Seminary in Bikfaya, Lebanon.

On January 16th, 2021, His Grace Bishop Meghrig Parikian departed from the earthly world returning to Our Father and Heavenly Creator.


During his years of service, Bishop Parikian also authored:

 • 11 religious tomes
 • 2 musical volumes
 • 10 editorial collections
 • 15 musical DVDs and CDs
 • Hundreds of articles, musical pieces and compositions
 • 5 symphonies and  1 Oratorio Cantata

ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ ՏԷՐ ՄԵՂՐԻԿ ՍՐԲԱԶԱՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԲԱՐԻՔԵԱՆ

Աւազանի անունով, Կարապետ Բարիքեան, ծնած է 3 Յունուար, 1968-ին, Պէյրութ։ Նախնական կրթութիւնը ստացած է քանի մը տարի՝ Ազգային «Աքսոր Գասարճեան» եւ ապա Ազգային «Միհրան Գարակէօզեան» վարժարաններուն մէջ։

1982 Հոկտեմբերին, ընդունուած է, որպէս ժառանգաւոր «Զարեհեան Դպրեվանք»ի։

26 Մայիս 1985-ին, ձեռնադրուած է Սարկաւագ, ձեռամբ՝ Տ. Տաթեւ Ս. Արք. Սարգիսեանի։

Աւարտելէ ետք ընծայարանի ուսման ընթացքը, 28-29 Մայիս 1988-ին, ձեռնադրուած է Կուսակրօն Քահանայ, ձեռամբ՝ Տ. Զարեհ Ս. Եպս. Ազնաւորեանի։

1988-1995 եղած է Դպրապետ եւ Հսկիչ Դպրեվանքի, միաժամանակ վարելով Կաթողիկոսարանի «ՇՆՈՐՀԱԼԻ» երգչախումբի ղեկավարութիւնը։

3 Յուլիս 1994-ին, ստացած է Վարդապետական Գաւազանի իշխանութիւն, Ձեռամբ՝ Տ. Արտակ Ս. Արք. Մանուկեանի, որպէս Աւարտաճառի նիւթ ներկայացնելով «Թուղթք Տ. Ներսիսի Կաթողիկոսի Հայոց» Գրեալք Ի Զանազան Ժամանակս Առ Այլեւայլ Անձինս»ի թարգմանութիւնն ու ուսումնասիրութիւնը։

1995-ին, նշանակուած է Լուսարարապետ։

3 Յունուար 1996-ին, ստացած է Լանջախաչ կրելու իրաւունք, Հրամանաւ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. Վեհափառ Կաթողիկոսի։

1996-1997 հետեւած է «Overcome Violence»-ի ուսումնական ծրագրին, Ecumenical Institute at Bossey-ի մէջ։

Սարկաւագութեան օրերուն եւ այնուհետեւ, հետեւած է Դաշնակի դասընթացքներու, որպէս ուսուցիչ ունենալով Սեդրակ Սեդրակեանը։

1997-1999 մեկնած է Նիւ Եորք եւ հետեւած Mannes College of Music-ի դասընթացքներուն, ուսուցիչ ունենալով Peter Bellino-ն։

1999-2002 նշանակուած է Տեսուչ` Ճիպէյլի «Թռչնոց Բոյն»ին։

26 Մայիս 2002-ին, ստացած է «Ծայրագնութեան Իշխանութիւն», ձեռամբ՝ Տ. Զարեհ Ս. Արք. Ազնաւորեանի։

26 Մայիս 2002-ին, ստացած է նաեւ «Մանիշակագոյն Փիլոն» կրելու իրաւունք, Հրամանաւ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. Վեհափառ Հայրապետին։

19 Դեկտեմբեր 2002-էն ի վեր, Տ. Մեղրիկ Ծ. Վարդապետ նշանակուած է ծառայելու Թորոնթոյի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ, որպէս Հոգեւոր Հովիւ։

2010-ին, Բարեխնամ Առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տ. Խաժակ Սրբ. Արք. Յակոբեանի որոշումով, Գերապատիւ Տ. Մեղրիկ Ծ. Վրդ. Բարիքեան նշանակուած է Օնթարիոյ Նահանգի Հոգեւոր Տեսուչ:

19 Դեկտեմբեր 2013-ին, Գերաշնորհ Տ. Խաժակ Սրբ. Արք. Յակոբեանի տնօրինութեամբ, Գերապատիւ Տ. Մեղրիկ Ծ. Վրդ. Բարիքեան կը նշանակուի Առաջնորդական Փոխանորդ, Գանատայի Հայոց Թեմին:

27 Ապրիլ 2014-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. Վեհափառ Հայրապետի բարձր տնօրինութեամբ, Մեղրիկ Ծ. Վարդապետ կը ստանայ Եպիսկոպոսական օծում եւ ձեռնադրութիւն:

10 Մայիս 2014-ին, Գանատայի Հայոց Թեմի Ազգային Երեսփոխանական Ժողովին կողմէ, Գերապատիւ Տ. Մեղրիկ Սրբազան Եպիսկոպոս Բարիքեան, կ’ընտրուի Առաջնորդ՝ Գանատայի Հայոց Թեմին:

* * *

Մեղրիկ Եպիսկոպոս հեղինակ է՝    

 • 11 Աստուածաբանական եւ Կրօնական հատորներու
 • 2 Երաժշտական հատորներու
 • 10 հատորներու խմբագրական աշխատանքներու
 • 15 Երաժշտական DVD-ներու եւ CD-ներու
 • Հեղինակ է բազամահարիւր յօդուածներու, երաժշտական կտորներու եւ մշակումներու
 • Հեղինակ է 5 Symphony-ներու եւ 1 Oratorio Cantata-ի